วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โดยมีการบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 24 เมษายน 2560 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดในการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบริการการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 21 เมษายน 2560 นางสาวลำพูน แก้วกำเนิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการลดใช้พลังงาน ในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 18 เมษายน 2560 นางศิริธร บุญเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ตรวจเยี่ยมแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการแปลงลดต้นทุนการทำนาซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วที่อำเภอสามโก้

วันที่ 18 เมษายน 2560 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีบริษัทซิลเลอร์มารับซื้อผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร เช่น กล้วยหอมทอง แคนตาลูป มะเขือเทศ ฝรั่ง เป็นต้น 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง แนะนำวิธีป้องกันกำจัดแมลงบั่วในนาข้าว ให้กับเกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหัวไผ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และนางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี เข้าตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่  หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 21 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ              เกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2  เกษตรกร 50 ราย ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 10 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นำกลุ่มยุวเกษตรกรวัดตาลเจ็ดช่อ จำนวน 15 ราย ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห

วันที่ 10 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม เกษตรกร 20 ราย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา  หาญสงคราม พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจการปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจการปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ณ ตำบลบ้านอิฐ และตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2559 เกษตรกร 52 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 499,920 บาท ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 3 เกษตรกร 20 ราย หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศพก.บ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดถ่ายทอดความรู้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศาลาแดง จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดถ่ายทอดความรู้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหัวไผ่ จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

    เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีประชุมชี้แจงและ              รับแบบยื่นความจำนงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ อัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีประชุมชี้แจงและ             รับแบบยื่นความจำนงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ อัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีประชุมชี้แจงและ                 รับแบบยื่นความจำนงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ อัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ณ เทศบาลตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีชุมชนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี ๒๕๕๙/๖๐ กรณีได้รับผลกระทบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทองง

*ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช*

อ่านข่าว/ภาพกิจกรรม ย้อนหลัง>>