วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทองที่เข้าร่วมโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐานอาหารปลอดภัย          เพื่อสุขภาพ โดยเป็น "ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร" เข้าร่วมอบรม เรื่อง การผลิตพืชปลอดภัย กิจกรรมที่ 2 การเพิ่มผลผลิตพัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน (ด้านพืช) ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยกลุ่มเพาะเห็ดฟางตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรมเตรียมวัสดุเพาะ สร้างโรงเรือน และทำการเพาะเชื้อเห็ด

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยกลุ่มปลูกชะอมจำปาหล่อ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรม ปรับพื้นที่ ปลูก และวางระบบน้ำ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยกลุ่มข้าวเกรียบว่าวบ้านรี ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินกิจกรรมตามกระบวนการทำข้าวเกรียบว่าว

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  โดยกลุ่มการผลิตปุ๋ยหมักบ้านรี หมู่ 3 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ดำเนินกิจกรรมเก็บวัชพืชเพื่อเป็นวัสดุในการทำปุ๋ย

วันที่ 25 เมษายน 2560 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) โดยมีการบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 24 เมษายน 2560 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดในการจัดงานวันถ่ายทอดความรู้ (Field day) สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และหน่วยงานในสังกัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมบริการการเกษตรกรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 21 เมษายน 2560 นางสาวลำพูน แก้วกำเนิด เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะทำงานลดใช้พลังงานของหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการลดใช้พลังงาน ในภาครัฐปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

วันที่ 18 เมษายน 2560 นางศิริธร บุญเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ตรวจเยี่ยมแปลงนาที่เข้าร่วมโครงการแปลงลดต้นทุนการทำนาซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วที่อำเภอสามโก้

วันที่ 18 เมษายน 2560 นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีบริษัทซิลเลอร์มารับซื้อผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร เช่น กล้วยหอมทอง แคนตาลูป มะเขือเทศ ฝรั่ง เป็นต้น 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง แนะนำวิธีป้องกันกำจัดแมลงบั่วในนาข้าว ให้กับเกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหัวไผ่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และนางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี เข้าตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ารับการคัดเลือกในการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2560 ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่  หมู่ที่ 5 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 ณ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 21 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ              เกษตรกรผู้นำ ครั้งที่ 2  เกษตรกร 50 ราย ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 10 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง นำกลุ่มยุวเกษตรกรวัดตาลเจ็ดช่อ จำนวน 15 ราย ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห

วันที่ 10 มกราคม 2560 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม เกษตรกร 20 ราย โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวอัจฉรา  หาญสงคราม พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจการปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 6 มกราคม 2560 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี พร้อมคณะทำงาน ออกตรวจการปลูกพืชของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ณ ตำบลบ้านอิฐ และตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย ปี 2559 เกษตรกร 52 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 499,920 บาท ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2 จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 3 เกษตรกร 20 ราย หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศพก.บ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

วันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อ ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดถ่ายทอดความรู้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศาลาแดง จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง จัดถ่ายทอดความรู้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนหัวไผ่ จำนวน 30 ราย ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

*ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช*

อ่านข่าว/ภาพกิจกรรม ย้อนหลัง>>

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2561