เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นไม้ ณ บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีประชุมชี้แจงและรับแบบยื่นความจำนงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ อัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีประชุมชี้แจงและรับแบบยื่นความจำนงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ อัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีประชุมชี้แจงและรับแบบยื่นความจำนงมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ อัตราการช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ณ เทศบาลตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีชุมชนตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2559/60 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวร่วมกัน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 นางศิริธร บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดช้าง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายศุภกฤต  การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แปลงข้าว หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แปลงกล้วย และมะละกอ หมู่ที่ 6 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับผลกระทบ 200 ไร่ โดยประมาณ  

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย หมู่ 6 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ส่วนราชการร่วมพิธีมอบบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในจังหวัดอ่างทอง ให้แก่ นางสาวสุจิน ดียิ่ง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านอิฐ จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมพิธีมอบธงครัวเรือนปลอดยาเสพติด ตามโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทรย์ ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวนา โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว ฤดูปรัง ปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 142 ราย ณ วัดปาหล่อ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวนา โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว ฤดูปรัง ปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 178 ราย ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีชุมชนและรับสมัครชาวนา  โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกข้าว ฤดูปรัง ปี 2560 เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 180 ราย ณ วัดจันทร์นิรมิตร  ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ชี้แจงพร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตำบลบ้านอิฐ ณ วัดอรัญญิกาวาส อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศที่เป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐของครัวเรือนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายศุภกฤต  การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ชี้แจงพร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตำบลจำปาหล่อ ณ วัดจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศที่เป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐของครัวเรือนเกษตรกร    

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายศุภกฤต  การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ชี้แจงพร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตำบลบ้านแห ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศที่เป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐของครัวเรือนเกษตรกร                 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายศุภกฤต  การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ชี้แจงพร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตำบลบ้านแห ณ ศาลาหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกลางของประเทศที่เป็นเอกภาพ มีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ เป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลการเข้าร่วมโครงการภาครัฐของครัวเรือนเกษตรกร                 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สวมชุดสีฟ้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จากนั้น ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล              เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2559 และเป็นการเพิ่มพูนทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เป็นอเนกอนันต์ เพื่อให้ปวงพสกนิกรชาวไทยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา

มื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี นักวิชาการส่งเสริม-การเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการจัดเก็บข้อมูลตามโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559 เพื่อชี้แจงวิธีการจัดเก็บข้อมูลภายใต้โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2559                 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดเวทีเรียนรู้การคัดกรองวิสาหกิจชุมชนให้แก่ตัวแทน วิสาหกิจชุนชนที่ได้รับคัดเลือก ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อสร้างกระบวนการทำงาน การคัดกรองวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี  นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 เกษตรกร 100 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลบ้านแห อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2559 นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพโพสะ เพื่อติดตามและประเมินผลกลุ่มเกษตรกร ในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายศุภกฤต  การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง จัดประชุมกลุ่มย่อย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านซื่อ เพื่อติดตามและประเมินผลกลุ่มเกษตรกร ในการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นางสาวภรณ์ชนก ทิพภักดี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวอัจฉรา หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ การปลูกและดูแลรักษาพืชสวน ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในการคัดเลือกหมู่บ้าน สารสนเทศต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขตตรวจราชการ ปี ๒๕๕๙ ณ บ้านโรงนา หมู่ที่ ๖ ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ทีมตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP หรือ ฮาลาล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ Primary GMP ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวไผ่ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่ทีมตรวจประเมินสถานที่ผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน Primary GMP หรือ ฮาลาล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์ Primary GMP ณ โรงสีเกษตร หมู่ที่ 8 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง มอบพันธุ์หน่อกล้วยหอมทอง จำนวน 4,400 หน่อ ให้แก่เกษตรกร  ตำบลย่านซื่อ ตำบลบ้านรี ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิตแปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองได้ดำเนินการจัดเวทีเรียนรู้ ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อค้นหาและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ พร้อมขยายผลเป็นแหล่งเรียนรู้ และกิจการเพื่อสังคม  

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรของชุมชนหัวไผ่  ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 ภายใต้มาตรการที่ 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมนำปัญหาไปแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59   และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 4 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59   และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรของชุมชนหัวไผ่ ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมนำปัญหาไปแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรของชุมชนหัวไผ่ ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมนำปัญหาไปแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มจักสานผักตบชวาตำบลคลองวัว ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมนำปัญหาไปแก้ไข ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดกิจกรรมการผลิตสบู่ จากข้าวไรซ์เบอร์รี่  ตามหลักสูตรการอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนา ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา  และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59   และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรของชุมชนหัวไผ่ ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมนำปัญหาไปแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มจักสานผักตบชวาตำบลคลองวัว ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการ ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมนำปัญหาไปแก้ไข ให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 3 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเอง และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตรของชุมชนหัวไผ่ ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ ภายใต้มาตรการที่ ๔เพื่อติดตามความก้าวหน้า รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมนำปัญหาไปแก้ไขให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการต่อไป

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 20 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน การผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกร 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 2 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัวอยู่ ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกรสามารถดำรงชีพได้ในช่วงวิกฤตภัยแล้ง  

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 17 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุน การผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ                

เมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 วันที่ 2 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัว อยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมเพื่อ เพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59  และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 เกษตรกร 50 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้ฝึกอบรมเรียนรู้ ฝึกวิธีคิดการพัฒนาตนเองและสามารถปรับตัว อยู่ร่วมบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน พร้อมบรรเทา ผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 13 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 13 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 12 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 11 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 9 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และรับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกพืชฤดูแล้ง หรือพืชใช้น้ำน้อย สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรในการเรียนรู้เป็นแนวทาง ในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกของ เกษตรกรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง     

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 8 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และรับการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ลดรายจ่ายในครัวเรือนด้วยการปลูกพืชฤดูแล้ง หรือพืชใช้น้ำน้อย สร้างโอกาสให้กับเกษตรกรในการเรียนรู้ เป็นแนวแนวทาง ในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ของเกษตรกรให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ภัยแล้ง        

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 7 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมือง อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ           

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดเวทีสร้างความรู้ความเข้าใจสถานการณ์น้ำและ แผนการเพาะปลูกพืช ตามโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เกษตรกรทำการผลิตสินค้าหรือปลูกพืชตามเขตความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการตลาด อีกทั้งสามารถเพาะปลูกพืชได้ตามปริมาณน้ำต้นทุน เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง                 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดประชุมภาคีเครือข่าย ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการผลิตและการตลาดร่วมกัน ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้จัดกระบวนการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สมาชิกแปลงใหญ่ ครั้งที่ ๑ เกษตรกร ๓๐ ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ให้เกษตรกรมีศักยภาพทั้งทางด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้อบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 4 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เปิดอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา สัปดาห์ที่ 2  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ            

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ทีมประเทศไทยระดับตำบลร่วมกับ ศบกต. ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนตำบลจำปาหล่อ ณ ศาลาหมู่ที่ 7 ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อรวมรวมปัญหา ความต้องการในชุมชน พร้อมเสนอโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59            

เมื่อเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ทีมประเทศไทยระดับตำบลร่วมกับ ศบกต. ลงพื้นที่จัดเวทีชุมชนตำบลคลองวัว ณ ศาลาหมู่ที่ 5 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  เพื่อรวมรวมปัญหา ความต้องการในชุมชน พร้อมเสนอโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59            

 

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้เปิดอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา ครั้งที่ 1  ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตในการทำนา และสร้างอาหารแบบปลอดสารพิษ

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายชูศักดิ์  สระมุณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง พร้อมคณะทำงานศูนย์อำนวยการฯ ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง นำชุดคณะทำงานศูนย์  อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงเกษตรกรตำบลบ้านอิฐ ตำบลบ้านรี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการภาครัฐ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง นำชุดคณะทำงานศูนย์  อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงเกษตรกรตำบลโพสะ ณ เทศบาล              ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการภาครัฐ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง นำชุดคณะทำงานศูนย์  อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงเกษตรกรตำบลป่างิ้ว ตำบลมหาดไทย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการภาครัฐ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง นำชุดคณะทำงานศูนย์  อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ร่วมจัดเวทีชุมชนชี้แจงเกษตรกรตำบลบ้านแห ณ ศาลาหมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง พร้อมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมมาตรการภาครัฐ

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีภาครัฐ และคณะกรรมการ ศบกต. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ชลประทานจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมหารือการประเมินสถานการณ์พื้นที่ปลูกพืช ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อปรับข้อมูลพื้นที่การทำนาให้เป็นเอกภาพ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง นำชุดปฏิบัติการ เผชิญเหตุเพื่อการแก้ไขปัญหาการเกษตรลุ่มเจ้าพระยา ร่วมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหา การเกษตร ณ ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง หลังจากผ่านวิกฤตภัยแล้ง ที่ยาวนาน และเข้าสู่ฤดูฝน พบว่าเกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูก  โดยเฉพาะพื้นที่ทำนามีประมาณ ๓๐๐ ไร่เศษ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง นำชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุ เพื่อการแก้ไขปัญหาการเกษตรลุ่มเจ้าพระยา ร่วมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาการเกษตร ณ ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งปัจจุบันมีฝนตกลงมาในพื้นที่ รวมทั้งน้ำจากคลองชลประทาน 3 ขวา 3 ซ้าย มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลายลงและเกษตรกรที่ไม่ได้ทำนาปีเริ่มลงมือทำนาเพิ่มขึ้น

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง                          

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางศิริธร บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัจฉรา หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด (หลังเก่า) โดยมีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และปล่อยปลาในช่วงเช้า

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบรางวัลให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันส้มตำประกอบ ลีลา รางวัลที่ 1 จากอำเภอเมืองอ่างทอง ในงานรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยและมหกรรมสินค้า เกษตรจังหวัด อ่างทอง ปี 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย พื้นที่ 105 ไร่ พบพื้นที่ปลูกข้าวระยะกำลังตั้งท้อง ขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นข้าว หยุดการเจริญเติบโตและผลผลิตอาจเสียหายได้   

นางนนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  ได้มอบใบประกาศให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 2 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายวิโรจน์ เพ็ชรรักษ์ หมู่ 4 ตำบลป่างิ้ว และอันดับที่ 3 สาขาอาชีพทำนา นายไวทยวิชญ์ หอมชะเอม หมู่ 1 ตำบลบ้านรี โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นผู้มอบใบเกียรติบัตร ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามแปลงประกวดลดต้นทุน การผลิตข้าวปี 2558 ของนายเว้ง พุฒวันดี ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ไร่ โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี จำนวน 5 กิโลกรัมต่อไร่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ณ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   

นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถั่วเขียวที่ประสบภัยแล้ง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หมู่ 4 ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย พื้นที่ 105 ไร่ พบพื้นที่ปลูกข้าวระยะกำลังตั้งท้อง ขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นข้าว หยุดการเจริญเติบโตและผลผลิตอาจเสียหายได้   

   

นางนนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

   

นายวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  ได้มอบใบประกาศให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 2 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายวิโรจน์ เพ็ชรรักษ์ หมู่ 4 ตำบลป่างิ้ว และอันดับที่ 3 สาขาอาชีพทำนา นายไวทยวิชญ์ หอมชะเอม หมู่ 1 ตำบลบ้านรี โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นผู้มอบใบเกียรติบัตร ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามแปลงประกวดลดต้นทุน การผลิตข้าวปี 2558 ของนายเว้ง พุฒวันดี ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ไร่ โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี จำนวน 5 กิโลกรัมต่อไร่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ณ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   

นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถั่วเขียวที่ประสบภัยแล้ง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หมู่ 4 ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสอบพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาวิกฤตภัยแล้ง หมู่ที่ 6 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย พื้นที่ 105 ไร่ พบพื้นที่ปลูกข้าวระยะกำลังตั้งท้อง ขาดแคลนน้ำ ทำให้ต้นข้าว หยุดการเจริญเติบโตและผลผลิตอาจเสียหายได้   

นางนนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุม สำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  ได้มอบใบประกาศให้แก่เกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือก เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น อันดับที่ 2 สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นายวิโรจน์ เพ็ชรรักษ์ หมู่ 4 ตำบลป่างิ้ว และอันดับที่ 3 สาขาอาชีพทำนา นายไวทยวิชญ์ หอมชะเอม หมู่ 1 ตำบลบ้านรี โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นผู้มอบใบเกียรติบัตร ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามแปลงประกวดลดต้นทุน การผลิตข้าวปี 2558 ของนายเว้ง พุฒวันดี ในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ไร่ โดยหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี จำนวน 5 กิโลกรัมต่อไร่ ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ณ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง   

นางสาววรรณนิสา เรขะวัฒนะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและถั่วเขียวที่ประสบภัยแล้ง ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หมู่ 4 ตำบล หัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำและปัญหาภัยแล้ง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อวางแผนช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งในระยะเร่งด่วน และเพื่อให้การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง
นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ชลประทาน เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน ตัวแทนทหาร และประมงจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำและการแก้วิกฤติการณ์ภัยแล้ง จุดที่ 3 ตำบลบ้านอิฐ บ้านรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม ของนายวิโรจน์ เพ็ชรรักษ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00-10.30 น. ณ 20 หมู่ 4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ให้บริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตำบลบ้านอิฐ ในวันที่ 11  มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐ
นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ให้บริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตำบลตลาดกรวด ในวันที่ 8  มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐ
นางสาวสุภาณี  มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ให้บริการในการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตำบลป่างิ้ว ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการของภาครัฐ

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม ให้ประชาชน” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ วัดจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้นำสารบีที และต้นพันธุ์ผักมาแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ร่วมงาน

นางสาวสุภาณี  มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามแปลงประกวดสาขาไร่นาส่วนผสมของ นายวิโรจน์ เพ็ชรรักษ์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ หมู่ 4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกวดเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2558

นายปวิณ ชํานิประศาสน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  และเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ร่วมทำบุญในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 ณ วัดราชปักษี (นก) หมู่ 5 ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ รักษาศีล และรับประทานอาหารร่วมกัน

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และนายศุภกฤต การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมปลูกต้นไม้ในงานวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558   ณ วัดท้ายย่าน ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางศิริธร  บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมศึกษาดูงานเรื่องการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร (ข้าวไรซ์เบอรี่) ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บ้านนายชินวุฒิ ปิดทองคำ  ตำบลหินปัก อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี  

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในวันที่ 6 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง

นายวิโรจน์  ทองประชุม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และนางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามแปลงข้าวไรซ์เบอรี่ จำนวน 200 ไร่ ของนายชูศักดิ์ ศรีราชา   ในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ตำบลบ้านแห และตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานจัดตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนนำมาจำหน่าย เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมประชุมการใช้น้ำเพื่อการทำนาและการป้องกันการระบาดของหนูในนาข้าว ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ศาลา SML หมู่ที่ 4 ตำบลมหาดไทย อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมบรรยายในการจัดเวทีประเมินศักยภาพเกษตรกรหลังจากการอบรม กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) เกษตรกร 18 ราย ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลศาลาแดง                      

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวเปิดงานการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาองค์กรเกษตรกร (3ก) สู่ Smart Group ระยะที่ 2 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ปี 2558 ในวันที่ 9 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากลุ่มตามแผนที่จัดทำไว้ใน ระยะที่ 1 และวางแผนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง ได้ส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าประกวด ในงาน“ของดีเมืองอ่างทองและงานกาชาด” ในวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) โดยผลการประกวด อำเภอเมืองอ่างทองได้รับรางวัลที่ 1 ดังนี้ กล้วยน้ำว้า ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ และแตงกวา

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง             

นางสาวเรณุดา หอมชะเอม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และนางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร เป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชผักและสมุนไพรปลอดภัย ครั้งที่ 2 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย โครงการย่อยพืชผักและสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2558 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ (บ้านนางศิริ ดิลกวัฒนโยธิน) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชผัก และสมุนไพรที่ปลอดภัย และสร้างโอกาสทางการตลาดให้พืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมบรรยายการใช้จุลินทรีย์ในการปรับปรุงดิน ในงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ปี 2558ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30ณ บริเวณงานเกษตรและของดีเมืองอ่างทอง ปี 2558 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนองค์ความรู้การจัดการดิน และการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง

นายศุภกฤต การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง รุ่นที่ 2 ในวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ไร่เครือวัลย์รีสอร์ท ตำบลมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่จากหน่วยภาคี ให้มีความสามารถ  ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่ว จากเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเอาชนะยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่ภาค 1

นางศิริธร บุญเจริญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรกร เป็นวิทยากรจัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชผักและสมุนไพรปลอดภัย ครั้งที่ 1 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัย โครงการย่อยพืชผักและสมุนไพร ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน ปี 2558 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ในวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น. ณ กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ (บ้านนางศิริ ดิลกวัฒนโยธิน) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้สามารถผลิตพืชผัก และสมุนไพรที่ปลอดภัย และสร้างโอกาสทางการตลาดให้พืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัย สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าวโดยใช้ปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมี และสนับสนุนพันธุ์ถั่วเขียว ตามโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย แก่เกษตรกร จำนวน 81 ราย ในวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2

นางศิริธร บุญเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ให้แก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย ในวันที่ 13 มกราคม 2558 ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเกษตรกรสามารถเฝ้าระวังและจัดการศัตรูพืชหากพบการระบาดในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากการระบาดของศัตรูพืช

นายเปรมศักดิ์ อยู่เกษ เจ้าหน้าที่จากฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตการอบรมฝึก           อาชีพ หลักสูตรการเพาะถั่วงอก ให้แก่เกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 20 ราย ตามโครงการช่วยเหลือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 ในวันที่ 12 มกราคม 2558  ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้

นางสาวถวิลวงศ์ ทองคำ เกษตรกรตำบลบ้านแห เป็นวิทยากรอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรการเพาะเห็ด ให้แก่เกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 20 ราย ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 ในวันที่ 6 มกราคม 2558 ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ หนองระหารจีน เพื่อเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถปลูกข้าวนาปรังได้

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และผู้จัดการ ธกส.สาขาอ่างทอง ร่วมประชุมหารือตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย  ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาในทางปฏิบัติในการจ่ายเงินให้แก่ชาวนา ไร่ละ ๑,๐๐๐ บาท  

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมประชุมบูรณาการแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า ในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และร่วมกันจัดทำแผนถ่ายทอดความรู้ฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning)

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมเดินขบวนวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จำนวน 30 ราย  ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเกษตรกรและชุมชนสามารถเฝ้าระวังและจัดการศัตรูพืชหากพบการระบาดในระยะเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย และลดความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรที่เกิดจากการระบาดของศัตรูพืช

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมือง อ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

คณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น        ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อพิจารณา กลั่นกรองและรับรองสิทธิ์ชาวนา ที่ผ่านการติดประกาศ

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตำบลจำปาหล่อ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  ตำบลคลองวัว ในวันที่ 5พฤศจิกายน 2557  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตำบลบางแก้ว และตำบลตลาดหลวง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  ตำบลบ้านอิฐ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตำบลจำปาหล่อ ในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  ตำบลคลองวัว ในวันที่ 5พฤศจิกายน 2557  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตำบลบางแก้ว และตำบลตลาดหลวง ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

คณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ระดับตำบล ลงพื้นที่ประชาคมตรวจสอบสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58  ตำบลบ้านอิฐ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานถวายพระราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเปิดอบรมโรงเรียนเกษตรกรทำนาตำบลบ้านรี   โดยมีเกษตรจังหวัดอ่างทอง ผู้แทน ธกส/สนง.กองทุนพัฒนาเกษตรกร/อบต./กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพบปะชี้แจงแก่ผู้ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ  ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง  หมู่ 3 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นายสมพิศ  พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมประชาคมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมีที่ดินทำกินไม่เกิน 15 ไร่ และชาวนาที่มีที่ดินมากกว่า 15 ไร่ ให้ช่วยเหลือครอบครัวละ 15,000 บาท ในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมมอบกุญแจโรงอบพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557  ณ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไผ่ดำพัฒนา ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า และเกษตรกร

นางจันทนา โอสถกระพันธ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นางสาวนริศรา วายนต์           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางนพจินดา กุลวงษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมติดตามนิเทศงานและประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ในวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ   ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ หมู่ 4 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ผู้นำชุมชน และราษฎร ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาที่ขุดลอกจากคลองบางแก้ว จำนวน 50 ตัน ในวันที่  12 กันยายน 2557 ณ หมู่ 4 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น

นายวงศกร วารินสวัสดิ์ นำคณะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อปท) จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมูทุบบ้านรี ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและเรียนรู้วิสาหกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง ร่วมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าเกษตร ตำบลไผ่ดำพัฒนา ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวภูชิญา ขนิษฐ์ทอง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปลูก วัดแปลง ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการเสริมสร้าง ความมั่นคงระดับหมู่บ้าน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง        

นายบุญประสงค์ เบญจผลาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสาวภารดี เกิดปราโมทย์
และนางสาวจิตนิชา เครือเขื่อนเพชร  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมติดตามนิเทศงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการปลูกต้นไม้และบำรุงรักษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จตพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 ณ โครงการพัฒฯพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในการอบรมชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียนและบูรณาการถ่ายทอดความรู้ลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลระดับหมู่บ้าน ในหลักการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบข้อมูล และองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในพื้นที่ตำบลคลองวัว  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว          เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ทางภาครัฐ

ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดอ่างทอง จำนวน 521 ราย เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น smart farmer ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อทบทวน และวิเคราะห์ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) เพื่อพัฒนาตนเองและทักษะอาชีพสู่ความเป็น smart farmer  โดยมีการอภิปรายคณะ จากเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 7 ราย 7 อำเภอ   

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเกษตรกร จำนวน 30 ราย  ร่วมศึกษาดูงานแปลงลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 75 ราย เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย และโครงการส่งเสริมเกษตรนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ผักกางมุ้ง) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 ในพื้นที่ตำบลคลองวัว  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว          เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ทางภาครัฐ

ตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจังหวัดอ่างทอง จำนวน 521 ราย เข้าร่วมจัดเวทีเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็น smart farmer ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อทบทวน และวิเคราะห์ศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) เพื่อพัฒนาตนเองและทักษะอาชีพสู่ความเป็น smart farmer  โดยมีการอภิปรายคณะ จากเกษตรกรต้นแบบ จำนวน 7 ราย 7 อำเภอ   

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเกษตรกร จำนวน 30 ราย  ร่วมศึกษาดูงานแปลงลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสารเคมี ในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 75 ราย เข้าร่วมสัมมนาตามโครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัย และโครงการส่งเสริมเกษตรนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (ผักกางมุ้ง) ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา  12 สิงหาคม 2557 ในวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ หมู่ 4 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวด ผู้นำชุมชน และราษฎร ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวาที่ขุดลอกจากคลองบางแก้ว จำนวน 50 ตัน ในวันที่  12 กันยายน 2557 ณ หมู่ 4 ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมี และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้น

นายวงศกร วารินสวัสดิ์ นำคณะองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (อปท) จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรหมูทุบบ้านรี ในวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าและเรียนรู้วิสาหกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไผ่ดำพัฒนา ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า

นางสาวอัจฉรา หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และนางสาวภูชิญา ขนิษฐ์ทอง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ร่วมตรวจเยี่ยมการปลูก วัดแปลง ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ณ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง  

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทองเข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณ เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วัดเซิงหวาย หมู่ที่ 4 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยได้นำพันธุ์กล้าไม้ไปแจกให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมงาน

นายธีรยุทธ  รู้ทำนอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง พร้อมกรรมการตัดสินการประกวดลดต้นทุนการผลิตข้าว ลงพื้นที่ตรวจแปลงประกวดของนางสาวภูชิญา ขนิษฐทอง เกษตรกรตำบลศาลาแดง และนายสุพิทย์ ขำประไพ เกษตรกรตำบลป่างิ้ว   ในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 9.00 น.

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

วันที่ 6  มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรักความสามัคคีเพื่อชุมชนเข้มแข็ง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทย  ทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย คำนึงถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มากกว่าสิ่งอื่นใด

วันที่ 4  มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมติดตามแปลงประกวดลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามโครงการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรโรงเรียนชาวนา ของเกษตรกรรายนางสาววิเชียร ศรีสม นางสาววิเชียร  ศรีสม หมู่ ๔ ตำบลคลองวัว จังหวัดอ่างทอง        

นางศิริธร บุญเจริญ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายศุภกฤต การวรรณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอัจฉรา หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมบรรยายในการอบรมพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการ              ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ครั้งที่  2  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ศาลา SML หมู่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง              และนางสาวอัจฉรา หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมบรรยายในการอบรมพัฒนาสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตามโครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืช ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ศาลา SML หมู่ 7 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในหัวข้อ หลักการจำแนกแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูธรรมชาติและโรคข้าวที่สำคัญและปัจจัยที่ส่งเสริมการระบาดของแมลงศัตรูข้าวและโรคข้าว

นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจการจัดตั้งโรงเรียนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.00 น. ณ หมู่ที่ 4 บ้านน้ำผึ้ง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวศิริรักษ์ ศรีวิไลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวสุธารัตน์ คงสุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ร่วมติดตามนิเทศงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอ (DM) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นางสาวสุภาวดี พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรและเครือข่ายในการผลิต ร่วมกับ กิจกรรมพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัย ปลอดภัยจากสารพิษ โครงการย่อยพืชผัก วันที่ 9 เมษายน 2557

นายสุวัฒน์ ทรัพย์ประภา วิทยากรโรงเรียนชาวนา สรุปบทเรียนขั้นตอนและวิธีปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร ในวันที่ 7 เมษายน 2557 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองวัว

นางสาวอัจฉรา  หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อำเภอเมืองอ่างทอง และเกษตรกรร่วมฟังเจ้าหน้าที่คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม บรรยายวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน ในวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

นายบุญประสงค์  เบญจผลาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ไปติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ในวันที่ 3 เมษายน ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DM) ในวันที่ 2 เมษายน 2557  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  

   
นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสาวอัจฉรา  หาญสงคราม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  การส่งเสริมการเกษตรตามระบบ MRCF ปี 2557 วันที่ 13 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง
นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร  อำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับเกษตรกร  ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพเกษตร  สู่มาตรฐาน(พืชผัก) ปี 2557 การผลิตและขยายสารชีวภัณฑ์ วันที่ 12 มีนาคม 2557
นายวิโรจน์  ทองประชุม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ไปติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ในวันที่ 5 มีนาคม ๒๕๕7 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ายวิโรจน์  ทองประชุม หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเ
นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  จัดเวทีชุมชนเก็บข้อมูลการผลิตผักและการจำหน่ายผลผลิตของสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดภัย  จากสารพิษ ณ ที่ทำการกำนันตำบลหัวไผ่ หมู่ที่ 9 ต.หัวไผ่ โครงการพัฒนาคุณภาพเกษตรสู่มาตรฐาน(พืชผัก) ปี 2557 วันที่ 5 มีนาคม 2557
นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DM) ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DM) ในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง  

   

เกษตรกรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมส่งผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดอ่างทอง ในงาน “118 ปี ของดีเมืองอ่างทองและกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกรจังหวัดอ่างทอง

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และนางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมต้อนรับกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัย (ผักกางมุ้ง)

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DM) ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง     

นายภราดร ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการขยายเครือข่ายโรงเรียนชาวนา ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัด-โคศุภราช ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายโรงเรียนชาวนามืออาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนารายอื่น และลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก       

นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน Primary ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ที่ตั้งกลุ่ม 33 หมู่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์

นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายธีรยุทธ รู้ทำนอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวดวงฤทัย ธรรมอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสุธารัตน์ คงสุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ไปติดตามนิเทศงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน Primary ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยพิมจำปา ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ที่ตั้งกลุ่ม 5/1 หมู่ 5  บ้านจำปาหล่อ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DM) ในวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นายภราดร ปริศนานันทกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานโครงการขยายเครือข่ายโรงเรียนชาวนา ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัด-โคศุภราช ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อขยายเครือข่ายโรงเรียนชาวนามืออาชีพให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนารายอื่น และลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิก       

นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน Primary ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ในวันที่ 13 มกราคม 2557 ณ ที่ตั้งกลุ่ม 33 หมู่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์

นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นายธีรยุทธ รู้ทำนอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวดวงฤทัย ธรรมอนันต์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและนางสุธารัตน์ คงสุวรรณ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ไปติดตามนิเทศงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ในวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง

นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารตามมาตรฐาน Primary ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมเปี๊ยพิมจำปา ในวันที่ 8 มกราคม 2557 ณ ที่ตั้งกลุ่ม 5/1 หมู่ 5  บ้านจำปาหล่อ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและให้คำแนะนำแนวทางการพัฒนาสถานที่ผลิตตามหลักเกณฑ์

นางนิภาภรณ์ สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอำเภอ (DM) ในวันที่ 7 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง
นายภราดร  ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา (๙ ธันวาคม) ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง วัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติแสดงความจงรักภักดี สร้างขวัญกำลังแก่เกษตรกรและให้บริการทางวิชาการในเชิงรุก ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับบริการทางการเกษตรอย่างรวดเร็วทั่วถึงและครบครัน จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายสุวัฒน์ ทรัพย์ประภา วิทยากรโรงเรียนชาวนา บรรยายและสาธิตการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย สูตรหัวเชื้อ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลคลองวัว เพื่อปรับแนวคิดการทำนาแผนใหม่ ลดต้นทุนการผลิตด้วยการไม่เผาฟาง ไม่ต้องไถ ลดเมล็ดพันธุ์ ลดปุ๋ยเคมี ลดการใช้สารเคมี โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่หาได้ง่าย สามารถทำใช้ได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่

นางสาวสุภาวดี  พรหมมา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 ตำบลหัวไผ่ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

นายเจนวิทย์ บุญเพ็ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอเมืองอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยระดับอำเภอ ในวันที่ 6 ธันวาคม  2556 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง ชั้น 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
นางออมทรัพย์ ไวยากรณ์วิลาศ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 56/57  ในวันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อยืนยันข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมประกอบการประชาคม
นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และนางสาวสุภาณี  มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมต้อนรับ พณฯ วราเทพ  รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงสีโพธิ์ทอง 2 อำเภอเมืองอ่างทอ
นางนิภาภรณ์  สนิทพันธุ์ เกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และนางสาวสุภาณี  มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ร่วมโครงการปลูกกล้วยเนื้อเยื่อ  ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556
นางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลมหาดไทย เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2556 (ในโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดลิ้้นทอง) ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดลิ้นทอง
นางสาวสุภาณี มานิตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอ่างทอง ลงพื้นที่ตำบลบางแก้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (ผักกางมุ้ง)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2561

สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

สรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2561