ประวัติอำเภอเมืองอ่างทอง
       ตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2439 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 โดยมีหลวงบุรินทร์พิทักษ์ ( รี เพ็ญสุต ) เป็นนายอำเภอคนแรก
        อำเภอเมืองอ่างทองเดิมเรียกว่า “อำเภอเมือง” ตามทางการสันนิฐานเข้าใจว่าคงได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง  ซึ่งครั้งแรกศาลากลางจังหวัดอ่างทองตั้งอยู่ตรงกับวัดไชยสงคราม ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดและอำเภอในปัจจุบันไปทางทิศใต้ประมาณ  3 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลบ้านแหในขณะนี้ ซึ่งขณะนั้นอำเภอเมืองอ่างทองตั้งสำนักงานอยู่รวมกับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ครั้นต่อมาศาลากลางจังหวัดได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่ปากคลองบางแก้ว ตำบลบางแก้ว ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนทุกวันนี้ อำเภอเมืองอ่างทอง  ก็ย้ายติดตามมาพร้อมกันจนถึงปี พ.ศ.2496  ก็ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอขึ้นต่างหาก ทางทิศใต้ของศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ห่างกันประมาณ  300 เมตร ตั้งชื่ออำเภอเสียใหม่ ให้ตรงกับสภาพท้องที่เอาชื่อของตำบลบางแก้ว ที่อำเภอย้ายมาตั้งอยู่เป็นชื่ออำเภอบางแก้ว จนกระทั่งปี พ.ศ.2481 ทางราชการก็ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอใหม่เป็น “อำเภอเมืองอ่างทอง” มาจนถึงทุกวันนี้
คำขวัญอำเภอเมืองอ่างทอง
พระศรีเมืองทองคุ้มบ้าน       หลวงพ่อสดโอฬาร
ถิ่นฐานเกษตรกรรม             ธรรมะครองใจ

ข้อมูลสภาพโดยทั่วไป
       ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 1  ตำบลบางแก้ว  ห่างจากจังหวัด 3 กิโลเมตร  ห่างจากกรุงเทพ 108 กิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 8 นาที จากอำเภอ – จังหวัด
              อาณาเขต
               ทิศเหนือ             จด   อำเภอไชโย , อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง
               ทิศใต้                จด   อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง
               ทิศตะวันออก       จด   อำเภอมหาราช  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
               ทิศตะวันตก         จด    อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของอำเภอ
            อำเภอเมืองอ่างทองตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ร้อนชื้น  ภูมิอากาศจึงเป็นแบบฝนเมืองร้อนโดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง และได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ทำให้มีเมฆมากและฝนตกชุก
ฤดูกาล แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
  ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 23-35 องศา
  ฤดูฝน    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 23-34 องศา
  ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 18-32 องศา

ข้อมูลการปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น ภูมิภาค
ตำบล 12  แห่งกำนัน                        12  คน
หมู่บ้าน  81 แห่งสารวัตรกำนัน            24  คน
สภาตำบล  3 แห่ง  แพทย์ประจำตำบล   12  คน
       ผู้ใหญ่บ้าน                               69 คน
       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ฝ่ายปกครอง     162 คน
       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน   ฝ่ายรักษาความสงบ  -
ท้องถิ่น  เทศบาล 1 แห่ง รายได้เทศบาลทุกแห่งในปีที่ผ่านมา  29,086,910.69 บาท
ไม่รวมเงินอุดหนุน
           สุขาภิบาล  - แห่ง  รายได้สุขาภิบาลทุกแห่งในปีที่ผ่านมา -  บาท  ไม่รวมเงินอุดหนุน
           อบต.  9 แห่ง  รายได้อบต.ทุกแห่งในปีที่ผ่านมา ไม่รวมเงินอุดหนุน