วิสัยทัศน์

"อ่างทองเมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย "

พันธกิจ
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพึ่งพาตนเองได้
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐาน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3.  การให้ความรู้ แก้ไขปัญหาตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชนเกษตรกรอย่างพอเพียง
 4.  การฝึกอาชีพแก่เกษตรกรและให้บริการทางการเกษตร
เป้าหมาย
  1. ให้ความรู้ในการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อการบริโภคและการจำหน่าย
  2. เชื่อมโยงระบบกระจายสินค้าและบริการ
  3. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
  4. ระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ
  5. รักษาสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม