การลดต้นทุนการผลิตข้าว KM ปี 2557

การจัดเก็บองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน KM

การลดต้นทุนการผลิตข้าว KMปี 2558

การลดต้นทุนการผลิตข้าว KM ปี 2559

องค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่ KM ปี 2560